പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ ഉള്ളവര്‍ക്ക് പോസ്റ്റ്‌ ഓഫീസിന് കീഴില്‍ സ്ഥിര ജോലി – 63000 വരെ മാസ ശമ്പളം – ഇപ്പോള്‍ അപേക്ഷിക്കാം

പോസ്റ്റ് ഓഫീസില്‍ സ്ഥിര ജോലി : ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിനു കീഴിൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഇതാ ഒരു സുവര്‍ണ്ണാവസരം. ഡ്രൈവർ (ഓർഡിനറി സ്കെയിൽ) തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യതയും ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസും ഉള്ളവർക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാവുന്നത് . മൊത്തം 78 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് തപാല്‍ വഴി അപേക്ഷിക്കാം. നല്ല ശമ്പളത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഈ ജോലിക്ക് തപാല്‍ വഴി 6 ജനുവരി 2024 മുതല്‍ 16 ഫെബ്രുവരി 2024 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

പ്രധാനപെട്ട തിയതികള്‍

അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്ന തിയതി6 ജനുവരി 2024
അപേക്ഷ അയക്കേണ്ട അവസാന തിയതി16 ഫെബ്രുവരി 2024
Post Office Staff Car Driver 2024 1 പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ ഉള്ളവര്‍ക്ക് പോസ്റ്റ്‌ ഓഫീസിന് കീഴില്‍ സ്ഥിര ജോലി – 63000 വരെ മാസ ശമ്പളം - ഇപ്പോള്‍ അപേക്ഷിക്കാം

പോസ്റ്റ് ഓഫീസില്‍ സ്ഥിര ജോലി ഒഴിവുകളുടെ വിശദമായ വിവരണം

ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിനു കീഴിൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകള്‍ ഈ അവസരം പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. ഈ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാന്‍ വേണ്ട യോഗ്യത,ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം,വയസ്സ്, അപേക്ഷാ ഫീസ്‌ എന്നിവ താഴെ കൊടുക്കുന്നു. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം അപേക്ഷിക്കുക.

Post Office Driver Recruitment 2024 Latest Notification Details
സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് പോസ്റ്റ് ഓഫീസില്‍ സ്ഥിര ജോലി
ജോലിയുടെ സ്വഭാവം Central Govt
Recruitment Type Direct Recruitment
Advt No Rectt/M-12/Staff Car Driver/2023/6/Advertisment-3
തസ്തികയുടെ പേര് സ്റ്റാഫ് കാർ ഡ്രൈവർ (ഓർഡിനറി സ്കെയിൽ)
ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം 78
ജോലി സ്ഥലം All Over Uttar Pradesh Circle
ജോലിയുടെ ശമ്പളം Rs. 19,900-63,200/-
അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതി തപാല്‍ വഴി
അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്ന തിയതി 6 ജനുവരി 2024
അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി 16 ഫെബ്രുവരി 2024
ഒഫീഷ്യല്‍ വെബ്സൈറ്റ് https://www.indiapost.gov.in/

പോസ്റ്റ് ഓഫീസില്‍ സ്ഥിര ജോലി ഒഴിവുകള്‍ എത്ര എന്നറിയാം

പോസ്റ്റ് ഓഫീസില്‍ സ്ഥിര ജോലി യുടെ പുതിയ Notification അനുസരിച്ച് ഇപ്പോള്‍ വന്നിട്ടുള്ള ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം താഴെ കൊടുക്കുന്നു. ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ ഈ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ള ഒഴിവുകള്‍ പരിശോധിച്ച് ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് ഉള്‍പ്പെടുന്നത് , Reservation ഉണ്ടോ എന്നിവ പരിശോധിച്ച് മാത്രം അപേക്ഷിക്കുക. ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിക്കുക

തസ്തികയുടെ പേര്ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം ശമ്പളം
സ്റ്റാഫ് കാർ ഡ്രൈവർ(ഓർഡിനറി ഗ്രേഡ്)78Rs 19900 – Rs 63200

പോസ്റ്റ് ഓഫീസില്‍ സ്ഥിര ജോലി പ്രായപരിധി മനസ്സിലാക്കാം

പോസ്റ്റ് ഓഫീസില്‍ സ്ഥിര ജോലി ല്‍ വന്ന ജോലി ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രായ പരിധി താഴെ കൊടുക്കുന്നു. പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളില്‍ പെട്ട ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ക്ക് നിയമാനുസൃതമായ ഇളവുകള്‍ ലഭിക്കുന്നതാണ്. SC/ST/OBC/PWD/Ex etc.. തുടങ്ങിയ വിഭാങ്ങളില്‍ പെട്ട ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ വയസ്സ് ഇളവുകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാന്‍ ‍ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക PDF Notification പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക

തസ്തികയുടെ പേര്പ്രായ പരിധി
സ്റ്റാഫ് കാർ ഡ്രൈവർ(ഓർഡിനറി ഗ്രേഡ്)18 വയസ്സിനും 27 വയസ്സിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ആളായിരിക്കണം.
SC/ST/OBC/PWD/Ex etc.. തുടങ്ങിയ വിഭാങ്ങളില്‍ പെട്ട ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് വയസ്സിളവുകൾ ബാധകമാണ്

പോസ്റ്റ് ഓഫീസില്‍ സ്ഥിര ജോലി വിദ്യഭ്യാസ യോഗ്യത അറിയാം

പോസ്റ്റ് ഓഫീസില്‍ സ്ഥിര ജോലി ന്‍റെ പുതിയ Notification അനുസരിച്ച് ഡ്രൈവർ (ഓർഡിനറി സ്കെയിൽ) തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാന്‍ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത. ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനത്തില്‍ പറഞ്ഞ അതേ യോഗ്യത ഇല്ലെങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഈ ജോലിക്ക്തു അപേക്ഷിക്കാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത താഴെ കൊടുക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാന്‍ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക

തസ്തികയുടെ പേര്വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത
സ്റ്റാഫ് കാർ ഡ്രൈവർ(ഓർഡിനറി ഗ്രേഡ്)ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്ന് മെട്രിക്കുലേഷൻ/ പത്താം ക്ലാസ് പാസായിരിക്കണം.
ലൈറ്റ് & ഹെവി ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം
മോട്ടോർ മെക്കാനിസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം
ലൈറ്റ് & ഹെവി വാഹനങ്ങൾ ഓടിച്ച് കുറഞ്ഞത് 03 വർഷത്തെ പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം

പോസ്റ്റ് ഓഫീസില്‍ സ്ഥിര ജോലി അപേക്ഷാ ഫീസ്‌ എത്ര?

പോസ്റ്റ് ഓഫീസില്‍ സ്ഥിര ജോലി യുടെ 78 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ‌അപേക്ഷിക്കാന്‍ അപേക്ഷാ ഫീസ്‌ 100 രൂപ കൂടി ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ നല്‍കണം.അപേക്ഷാ ഫീസ്‌ അടക്കാത്ത അപേക്ഷകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഈ ഫീസ്‌ ഓഫ്‌ലൈനെയായി പണം അടക്കാം. അപേക്ഷാ ഫീസ്‌ അടക്കാത്ത അപേക്ഷകള്‍ യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഒരിക്കല്‍ അടച്ച ഫീസ്‌ തിരികെ ലഭിക്കുനതല്ല കൂടാതെ അപേക്ഷാ ഫീസിന് പുറമേ വരുന്ന ബാങ്ക് ചാര്‍ജുകള്‍ ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ വഹിക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷാ ഫീസ്‌ അടക്കുന്നതിനു മുമ്പ് PDF Notification വായിക്കുക, കാരണം പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളില്‍ പെട്ട ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ക്കും, വനിതകള്‍ക്കും ഫീസ്‌ ഇളവുകള്‍ നല്‍കാറുണ്ട്. നിങ്ങള്‍ അതിനു അര്‍ഹാരാണോ എന്ന് നോക്കിയതിനു ശേഷം അപേക്ഷിക്കുക

കാറ്റഗറിഅപേക്ഷ ഫീസ്
Unreserved (UR) & OBC,EWSRs.100/-
SC, ST, FEMALERs.0/-

പോസ്റ്റ് ഓഫീസില്‍ സ്ഥിര ജോലി എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

അപേക്ഷിക്കാന്‍ താല്‍പര്യമുള്ളവര്‍ താഴെ കാണുന്ന Notification ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപേക്ഷാ ഫോം ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തു ഫില്‍ ചെയ്തു താഴെ കാണുന്ന അഡ്രസ്സില്‍ തപാല്‍ വഴി അയക്കുക.ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ അപേക്ഷാ ഫോറം ആവശ്യമായ രേഖകളുടെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകൾ സഹിതം ഇനിപ്പറയുന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷയുടെ അവസാന തീയതിക്ക് മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്/ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തപാൽ മുഖേന മാത്രം സമർപ്പിക്കണം. അവസാന തീയതിക്ക് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകളോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അപൂർണ്ണമായ അപേക്ഷകളോ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.

MANAGER (GR.A),
Mail Motor Service Kanpur,
GPO Compound,Kanpur-208001,
Uttar Pradesh.

പോസ്റ്റ് കവറിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതണം “APPLICATION FOR DIRECT RECRUITMENT TO THE POST OF DRIVER IN UP CIRCLE”

അപേക്ഷിക്കേണ്ടതെങ്ങനെ?

  • താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യാ പോസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2024 വിജ്ഞാപന PDF-ൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ യോഗ്യത പരിശോധിക്കുക
  • താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഡയറക്ട് ലിങ്കിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2024 അപേക്ഷാ ഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക
  • അപേക്ഷാ ഫോറം കൃത്യമായി പൂരിപ്പിച്ച്, 100/- രൂപയുടെ തപാൽ ഓർഡറിനൊപ്പം ആവശ്യമായ രേഖകൾ അറ്റാച്ചുചെയ്യുക.
  • അപേക്ഷാ ഫോറം അടങ്ങിയ കവറിൽ
  • പോസ്റ്റ് കവറിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതണം “APPLICATION FOR DIRECT RECRUITMENT TO THE POST OF DRIVER IN UP CIRCLE” എന്ന് എഴുതുക.
  • MANAGER (GR.A), Mail Motor Service Kanpur, GPO Compound,Kanpur-208001, Uttar Pradesh എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് അപേക്ഷാ ഫോം ഫിൽ ചെയ്ത് ആവശ്യമായ രേഖകൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് അയക്കുക

പോസ്റ്റ് ഓഫീസില്‍ സ്ഥിര ജോലി അപേക്ഷിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍?

  • അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ കൊടുത്ത Official Notification PDF പൂര്‍ണ്ണമായും ശ്രദ്ധിച്ചു വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക
  • അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനത്തില്‍ പറഞ്ഞ യോഗ്യതകള്‍ , പ്രായ പരിധി, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത etc.. ഇല്ലേ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. ഇതില്‍ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങള്‍ വന്നാല്‍ നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ നിരസിക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ ഈ ജോലി അവസരം നിങ്ങളുടെ അശ്രദ്ധ കാരണം നഷ്ട്ടപ്പെടുന്നതാണ്
  • നിങ്ങള്‍ ഏതൊരു ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ കാര്യമാണ്, അപേക്ഷാ ഫോം ഫില്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ നിങ്ങളുടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന Mobile No., Email ID, എന്നിവ കൊടുക്കുക. കാരണം പിന്നീടുള്ള പരീക്ഷാ തിയതി, അഡ്മിഷന്‍ ടിക്കറ്റ് തുടങ്ങിയ പ്രധാനപെട്ട കാര്യങ്ങള്‍ അറിയാന്‍ ഇത് നിര്‍ബന്ധമാണ്‌
  • ഈ ജോലിക്ക് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കണം, ഇതിന്‍റെ നിയമന സാധ്യത എങ്ങനെയാണ് എന്നിവ അറിയാന്‍ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക
Official Notification Click Here
Apply Now Click Here
Official Website Click Here
For PVT Jobs Click Here
For Latest Jobs Click Here
തൊഴില്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ മലയാളത്തില്‍ Click Here
Join WhatsApp Channel Click Here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here