വിവിധ യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്ക് അവസരം KFON ല്‍ അവസരം – ക്ലാര്‍ക്ക് ഉള്‍പ്പെടെ വിവിധ ഒഴിവുകള്‍ – കെ .ഫോണില്‍ ഉയർന്ന ശമ്പളത്തിൽ ജോലി നേടാം

കേരള സര്‍ക്കാര്‍ കെ .ഫോണില്‍ ജോലി : കേരള സര്‍ക്കാരിൻ്റെ കീഴിൽ കെ .ഫോണില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. കേരള സര്‍ക്കാര്‍ കെ .ഫോൺ ഇപ്പോള്‍ കമ്പനി സെക്രറ്ററി,മാനേജർ ,അസിസ്റ്റൻറ് മാനേജർ,ഫൈനാൻസ് അസിസ്റ്റൻറ്,അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റയിവ് അസിസ്റ്റൻറ്,ക്ലർക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വിവിധ ഡിഗ്രീ യോഗ്യത കേരള സര്‍ക്കാരിൻ്റെ കീഴിൽ കെ .ഫോണില്‍ ജോലി മൊത്തം 07 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി അപേക്ഷിക്കാം. നല്ല ശമ്പളത്തിൽ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിൽ ജോലി ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഈ ജോലിക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി 10 ജനുവരി 2024 മുതല്‍ 24 ജനുവരി 2024 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

പ്രധാനപെട്ട തിയതികള്‍

അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്ന തിയതി10 ജനുവരി 2024
അപേക്ഷ അയക്കേണ്ട അവസാന തിയതി24 ജനുവരി 2024
KFON Recruitment 2024
KFON Recruitment 2024

കേരള സര്‍ക്കാര്‍ കെ .ഫോണില്‍ ജോലി ഒഴിവുകളുടെ വിശദമായ വിവരണം

കേരള സര്‍ക്കാരിൻ്റെ കീഴിൽ കെ .ഫോണില്‍ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകള്‍ക്ക് ഈ അവസരം പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. ഈ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാന്‍ വേണ്ട യോഗ്യത,ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം,വയസ്സ്, അപേക്ഷാ ഫീസ്‌ എന്നിവ താഴെ കൊടുക്കുന്നു. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം അപേക്ഷിക്കുക.

KFON Recruitment 2024 Latest Notification Details
സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് കേരള സര്‍ക്കാര്‍ കെ .ഫോൺ
ജോലിയുടെ സ്വഭാവം State Govt
Recruitment Type Temporary Recruitment
Advt No N/A
തസ്തികയുടെ പേര് കമ്പനി സെക്രറ്ററി,മാനേജർ ,അസിസ്റ്റൻറ് മാനേജർ,ഫൈനാൻസ് അസിസ്റ്റൻറ്,അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റയിവ് അസിസ്റ്റൻറ്,ക്ലർക്ക്
ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം 07
ജോലി സ്ഥലം All Over Kerala
ജോലിയുടെ ശമ്പളം 30,000-1.50,000
അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതി ഓണ്‍ലൈന്‍
അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്ന തിയതി 10 ജനുവരി 2024
അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി 24 ജനുവരി 2024
ഒഫീഷ്യല്‍ വെബ്സൈറ്റ് https://kfon.kerala.gov.in/

കേരള സര്‍ക്കാര്‍ കെ .ഫോണില്‍ ജോലി ഒഴിവുകള്‍ എത്ര എന്നറിയാം

കേരള സര്‍ക്കാര്‍ കെ .ഫോൺ പുതിയ Notification അനുസരിച്ച് ഇപ്പോള്‍ വന്നിട്ടുള്ള ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം താഴെ കൊടുക്കുന്നു. ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ ഈ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ള ഒഴിവുകള്‍ പരിശോധിച്ച് ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് ഉള്‍പ്പെടുന്നത് , Reservation ഉണ്ടോ എന്നിവ പരിശോധിച്ച് മാത്രം അപേക്ഷിക്കുക. ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിക്കുക

തസ്തികയുടെ പേര്ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം ശമ്പളം
കമ്പനി സെക്രറ്ററി01Rs.1.5 ലക്ഷം
മാനേജർ (കoപ്ലൈനൻസ് & ലീഗൽ )01Rs. 90,000/-
മാനേജർ (ടെക്നികൽ അസിസ്റ്റൻറ് & എംഡി) 01Rs. 90,000/-
അസിസ്റ്റൻറ് മാനേജർ (സിസ്റ്റം അഡ്മിൻ കം നെറ്റ്വർക്ക് )01Rs. 75,000/-
ഫൈനാൻസ് അസിസ്റ്റൻറ്01Rs. 45,000/-
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റയിവ് അസിസ്റ്റൻറ്01Rs. 45,000/-
ക്ലർക്ക്01Rs. 30,000/-

കേരള സര്‍ക്കാര്‍ കെ .ഫോണില്‍ ജോലി പ്രായപരിധി മനസ്സിലാക്കാം

കേരള സര്‍ക്കാര്‍ കെ .ഫോണില്‍ വന്ന ജോലി ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രായ പരിധി താഴെ കൊടുക്കുന്നു. പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളില്‍ പെട്ട ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ക്ക് നിയമാനുസൃതമായ ഇളവുകള്‍ ലഭിക്കുന്നതാണ്. SC/ST/OBC/PWD/Ex etc.. തുടങ്ങിയ വിഭാങ്ങളില്‍ പെട്ട ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ വയസ്സ് ഇളവുകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാന്‍ ‍ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക PDF Notification പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക

തസ്തികയുടെ പേര്പ്രായ പരിധി
കമ്പനി സെക്രറ്ററി30-50 വയസ്സ്
മാനേജർ (കoപ്ലൈനൻസ് & ലീഗൽ )30-50 വയസ്സ്
മാനേജർ (ടെക്നികൽ അസിസ്റ്റൻറ് & എംഡി) 30-50 വയസ്സ്
അസിസ്റ്റൻറ് മാനേജർ (സിസ്റ്റം അഡ്മിൻ കം നെറ്റ്വർക്ക് )30-40 വയസ്സ്
ഫൈനാൻസ് അസിസ്റ്റൻറ്23-35 വയസ്സ്
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റയിവ് അസിസ്റ്റൻറ്23-35 വയസ്സ്
ക്ലർക്ക്23-35 വയസ്സ്

കേരള സര്‍ക്കാര്‍ കെ .ഫോണില്‍ ജോലി വിദ്യഭ്യാസ യോഗ്യത അറിയാം

കേരള സര്‍ക്കാര്‍ കെ .ഫോൺ ന്‍റെ പുതിയ Notification അനുസരിച്ച് കമ്പനി സെക്രറ്ററി,മാനേജർ ,അസിസ്റ്റൻറ് മാനേജർ,ഫൈനാൻസ് അസിസ്റ്റൻറ്,അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റയിവ് അസിസ്റ്റൻറ്,ക്ലർക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാന്‍ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത. ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനത്തില്‍ പറഞ്ഞ അതേ യോഗ്യത ഇല്ലെങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഈ ജോലിക്ക്തു അപേക്ഷിക്കാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത താഴെ കൊടുക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാന്‍ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക

തസ്തികയുടെ പേര്വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത
കമ്പനി സെക്രറ്ററിയോഗ്യത:
ICSI യുടെ സഹ അംഗം.
LLB അല്ലെങ്കിൽ M. Com അല്ലെങ്കിൽ MBA അല്ലെങ്കിൽ PGDM. പ്രവർത്തി പരിചയം:
കുറഞ്ഞത് 10 വർഷത്തെ പോസ്റ്റ് യോഗ്യതാ പരിചയം. (ഓഫ് 10 വർഷം, സ്ഥാനാർത്ഥികൾ അനുഭവം ഉള്ളത് സെൻട്രലിൽ കുറഞ്ഞത് 5 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ നൽകും മുൻഗണന)
മാനേജർ (കoപ്ലൈനൻസ് & ലീഗൽ )യോഗ്യത: അംഗീകൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് എൽഎൽബി ബിരുദം
പ്രവർത്തി പരിചയം: കുറഞ്ഞത് 5 വർഷം പ്രവ്യത്തി പരിചയം.
മാനേജർ (ടെക്നികൽ അസിസ്റ്റൻറ് & എംഡി)ബി-ടെക് ബിരുദം ഇലക്ട്രിക്കൽ & ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ,എംബിഎ.
പ്രവർത്തി പരിചയം:
കുറഞ്ഞത് 5 വർഷം ഇലക്ട്രിക്കൽ & ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് . പുറത്ത് കുറഞ്ഞത് 1-വർഷമെങ്കിലും സാങ്കേതികമായി പരിചയം. അസിസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ MD അല്ലെങ്കിൽ CEO വരെയുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ്. (പുറത്ത് 5 വർഷം, സ്ഥാനാർത്ഥികൾ 2 വർഷത്തെ പരിചയം കേന്ദ്ര അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ആയിരിക്കും മുൻഗണന നൽകിയിരിക്കുന്നു).
അസിസ്റ്റൻറ് മാനേജർ (സിസ്റ്റം അഡ്മിൻ കം നെറ്റ്വർക്ക് )യോഗ്യത:
ബി ടെക് ഐടി / കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്
MCSA യിൽ നിന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ RHCE അല്ലെങ്കിൽ VMware അല്ലെങ്കിൽ CCNA അല്ലെങ്കിൽ JNCIA അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറേജ് & ബാക്കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റാബേസ്. അനുഭവം:
5 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം:
ഫൈനാൻസ് അസിസ്റ്റൻറ്യോഗ്യത: കൊമേഴ്സിൽ ബിരുദം
ബിരുദാനന്തര ബിരുദം കോമേഴ്സ്
പ്രവർത്തി പരിചയം:
3 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം.
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റയിവ് അസിസ്റ്റൻറ്യോഗ്യത:
ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദം
പ്രവർത്തി പരിചയം:
3 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം
ക്ലർക്ക്യോഗ്യത:
ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദം
പ്രവർത്തി പരിചയം:
1 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം .

കേരള സര്‍ക്കാര്‍ കെ .ഫോണില്‍ ജോലി അപേക്ഷാ ഫീസ്‌ എത്ര?

ക്യാറ്റഗറി ഫീസ്
SC/ST/OBCNIL
GENERALNIL

കേരള സര്‍ക്കാര്‍ കെ .ഫോണില്‍ ജോലി എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

കേരള സര്‍ക്കാര്‍ കെ .ഫോൺ വിവിധ കമ്പനി സെക്രറ്ററി,മാനേജർ ,അസിസ്റ്റൻറ് മാനേജർ,ഫൈനാൻസ് അസിസ്റ്റൻറ്,അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റയിവ് അസിസ്റ്റൻറ്,ക്ലർക്ക് ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാന്‍ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി അപേക്ഷിക്കാം. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം അപേക്ഷിക്കേണ്ട ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ , കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി അപേക്ഷിക്കാം.അപേക്ഷ അയക്കേണ്ട അവസാന തിയതി 24 ജനുവരി 2024 വരെ. അപേക്ഷ എങ്ങനെ സമര്‍പ്പിക്കാം, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിവ മനസ്സിലാക്കാന്‍ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക. കൂടാതെ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സുഹ്രത്തുകള്‍ക്കും ഈ പോസ്റ്റ് പങ്കുവെക്കുക.

കേരള സര്‍ക്കാര്‍ കെ .ഫോണില്‍ ജോലി അപേക്ഷിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍?

  • അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ കൊടുത്ത Official Notification PDF പൂര്‍ണ്ണമായും ശ്രദ്ധിച്ചു വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക
  • അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനത്തില്‍ പറഞ്ഞ യോഗ്യതകള്‍ , പ്രായ പരിധി, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത etc.. ഇല്ലേ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. ഇതില്‍ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങള്‍ വന്നാല്‍ നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ നിരസിക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ ഈ ജോലി അവസരം നിങ്ങളുടെ അശ്രദ്ധ കാരണം നഷ്ട്ടപ്പെടുന്നതാണ്
  • നിങ്ങള്‍ ഏതൊരു ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ കാര്യമാണ്, അപേക്ഷാ ഫോം ഫില്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ നിങ്ങളുടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന Mobile No., Email ID, എന്നിവ കൊടുക്കുക. കാരണം പിന്നീടുള്ള പരീക്ഷാ തിയതി, അഡ്മിഷന്‍ ടിക്കറ്റ് തുടങ്ങിയ പ്രധാനപെട്ട കാര്യങ്ങള്‍ അറിയാന്‍ ഇത് നിര്‍ബന്ധമാണ്‌
  • ഈ ജോലിക്ക് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കണം, ഇതിന്‍റെ നിയമന സാധ്യത എങ്ങനെയാണ് എന്നിവ അറിയാന്‍ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക
Official Notification Click Here
Apply Now Click Here
Official Website Click Here
For PVT Jobs Click Here
For Latest Jobs Click Here
തൊഴില്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ മലയാളത്തില്‍ Click Here
Join WhatsApp Channel Click Here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here